Zásady zpracování osobních údajů

Vážení obchodní partneři,

Naše společnost SIMAF CZ s.r.o. realizovala projekt zavedení požadavků zákonem č. 110/2019 Sb. o ochraně osobních údajů v aktuálním znění. V souladu s ustanoveními GDPR Vás tímto informujeme o rozsahu a způsobu zpracování Vašich osobních údajů:

jste-li OSVČ, pak Vás jako fyzické osoby-subjektu a Vašich zaměstnanců -subjektů

jste-li právnická osoba, pak pouze osobní údaje Vašich zaměstnanců-subjektů

Správcem Vašich osobních údajů je naše společnost SIMAF CZ s.r.o., IČ: 26977770, DIČ: CZ26977770, zapsané v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 49464

Naše společnost je správcem i zpracovatelem osobních údajů. Externími zpracovateli jsou MOORE Accounting CZ s.r.o., BEEP s.r.o., PCPlus s.r.o., Bc. Jaroslav Kocián, Associated Consultants Dr. Helena Křepelková, a přepravci Česká Pošta, DPD a PPL.

Osobní údaje o zákaznících 

Zpracováváme jen takové osobní údaje, které jsou nezbytně nutné pro realizaci obchodních transakcí a s nimi spojených účetních operací, a pro komunikaci, vedenou s Vašimi odpovědnými zaměstnanci. Pro tyto údaje existuje právní důvod nebo oprávněný zájem. Pokud by vznikla potřeba použít jakýkoliv další osobní údaj, bude v prvé řadě hledán způsob realizace činnosti jiným způsobem, pokud to není možné, bude od Vašich subjektů předem vyžádán souhlas. 

Kontaktní data vedeme v adresářích v informačním systému, v paměti služebních mobilů jsou vždy uložena jen čísla a jména přímých osobních kontaktů.

Základní identifikační údaje – název firmy, adresa, IČO u OSVČ jako subjektu a totéž právnické osoby správce – zaměstnavatele subjektů.

Kontaktní údaje – jméno, příjmení, služební telefonní číslo, emailová adresa 

Informace z interakcí se zákazníkem – informace z obchodních schůzek, emailová komunikace 

Transakční údaje – informace v přijatých a vystavených fakturách, smlouvy a objednávky, a další dokumenty o finančních transakcích.

Uvedené osobní údaje jsme získali přímo od Vás nebo z veřejně dostupných rejstříků a evidencí např. z obchodního rejstříků.  

Společnost SIMAF CZ s.r.o.nevyužívá ani profilování, ani automatického rozhodování při zpracování osobních údajů, ani nepředává osobní údaje do zahraničí. Přístup k osobním údajům mají pouze ti zaměstnanci, kteří potřebují informace o zákaznících k vykonávání náplně své práce. 

Kompletní uložené dokumenty, obsahující Vaše osobní data, budeme zpracovávat po dobu aktivní spolupráce a další 3 roky po jejím ukončení před první skartační lhůtou dle platného Skartačního rejstříku, viz zákon 499/2004 Sb. v aktuálním znění. 

Naše společnost zajišťuje důsledně po technicko-organizační, lidské i systémové stránce ochranu používaných osobních údajů všech subjektů. Všem subjektům, jejichž osobní údaje jsou v naší společnosti zpracovávány, garantujeme práva dle GDPR: 

Právo na informace o zpracování Vašich osobních údajů 

Právo na přístup k Vašim osobním údajům 

Právo záruky v případě předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace. Právo na poskytnutí kopií zpracovávaných dokumentů s osobními údaji. 

Právo na opravu chybného/změněného osobního údaje

Právo na výmaz (právo být zapomenut) při dodržení jiných zákonů a oprávněných zájmů

Právo na omezení zpracování pouze nezbytně nutných obecných osobních údajů

Právo na přenositelnost údajů k jinému při dodržení jiných zákonů a oprávněných zájmů

Právo vznést námitku, pokud byste zjistili nebo se jen domníváte, že zpracování osobních údajů provádíme v rozporu s ochranou Vašeho soukromí nebo v rozporu s právními předpisy

Naše společnost pověřila odborně kvalifikovaného zaměstnance, kterému byly dány pravomoci a odpovědnosti v souladu s ustanoveními GDPR dohlížet na dodržování zavedených opatření a projednávat se subjekty osobních údajů, vedením společnosti i Úřadem pro ochranu osobních údajů případné nedostatky, námitky nebo zjištěné incidenty.

Na tohoto zaměstnance se můžete obracet telefonicky, mailem: Bc. Tomáš Meduňa, 773235044, tomas@simaf.cz

Pokud byste se domnívali, že Váš dotaz nebo stížnost nebyla náležitě vyřízena, máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, posta@uoou.cz.

Domů » Zásady zpracování osobních údajů